شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد (سهامي عام) بعنوان بزرگ ترين واحد دامداري استان چهارمحال و بختياري با ظرفيت پنج هزار رأس دام هلشتاين ، توانسته در سال 95 وارد بازار سرمايه فرابورس گردد.

بخش عمده اين مجموعه شامل (پرورش گاو شيري) مي شود كه بيش از 90 درصد فعاليت اين شركت را به خود اختصاص داده است. از جمله توليدات اين شركت، توليد روزانه 100 تن شيرخام با ميانگين ركورد روزانه 42 كيلوگرم به ازاي هر رأس دام شيري و توليد سالانه 36000 تن شير خام با كيفيت بالا مي باشد. همچنين از ديگر توليدات اين شركت مي توان به توليد سالانه، 1500 رأس دام نر پرواري و 300 تن گوشت قرمز و 35 هزار تن كود دامي اشاره كرد.

درضمن اين مجموعه زمينه اشتغال براي 170 نفر بطور مستقيم و بيش از 500 نفر بطور غيرمستقيم فراهم نموده است.