شرکت شیر و گوشت زاگرس فعال در زمینه تولید محصولات  كشاورزي و دامپروري ، نقش مهمی در زنجیره تولید مواد غذایی دارد. در این راستا از طریق به بکارگیری سرمایه انسانی متعهد و ماهر، به کارگیری تکنولوژی روز و با در نظر داشتن اصول و قوانین ملی و بین المللی  به دنبال کمک به توسعه اقتصاد ملی و پاسخگویی به ذینفعان کلیدی و جامعه از طریق توسعه پایدار و ارزش آفرینی بیشینه و فزاینده می باشد .