آگهي مزايده فـروش دام

شركت شير وگوشت زاگرس شهركرد ( سهامی عام ) در نظر دارد تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تعدادی تلیسه آبستن داشتی، تعدادی گوساله نر قطع شیر و تعدادی گوساله نر شیرخوار را از طریق برگزاري مزايده فروش دام روز شنبه مورخ 1400/03/08 رأس ساعت 11 صبح به فروش برساند.
علاقمندان مي توانند جهت ارائه قيمت حداكثر تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/03/08 به محل شركت، واقع در شهركرد، كيلومتر 10 جاده سامان حضور بهم رسانند. جلسه مزایده در ساعت و تاریخ مذکور برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است سپرده شرکت در مزایده بابت هر رأس گاوغیرآبستن کشتارگاهی، تلیسه آبستن داشتی، تلیسه غیرباردار مبلغ 15/000/000 ریال، بابت هر رأس گوساله نر قطع شیر و هر رأس گوساله نر شیرخوار مبلغ 10/000/000 ریال می باشد و سایر شرایط در اسناد شرکت در مزایده دام موجود می باشد.
(ضمناً کلیه هزينه های مربوط به مزایده مذکور به عهده برنده مزايده مي باشد)
تلفن: 32328001-038 فاكس: 32328000-038

آگهي مزايده فـروش دام

شركت شير وگوشت زاگرس شهركرد ( سهامی عام ) در نظر دارد تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تعدادی گاو آبستن، تعدادی تلیسه آبستن، تعدادی گوساله نر قطع شیر و تعدادی گوساله نر شیرخوار را ازطریق برگزاري مزايده فروش دام روز شنبه مورخ 99/05/11  رأس ساعت 11 صبح بفروش برساند.

علاقمندان مي­توانند جهت ارائه قيمت حداكثر تا ساعت 11  صبح روز شنبه مورخ  99/05/11 به محل شركت، واقع در شهركرد، كيلومتر 10  جاده سامان حضور بهم رسانند. جلسه مزایده در ساعت و تاریخ مذکور برگزار خواهد شد.

(ضمناً کلیه هزينه­ های مربوط به مزایده مذکور به عهده برنده مزايده مي­باشد)

 تلفن:  32328001-038         فاكس:  32328000-038

آگهي مناقصه نوبت سوم حمل شیـر خام

شركت شير وگوشت زاگرس شهركرد ( سهامی عام ) در نظر دارد پیمانکاری حمل شیرخام به سایر کارخانجات صنایع لبنی (داخل و خارج استان ) را از طریق برگزاری مناقصه نوبت سوم روز سه شنبه مورخ 99/05/14 رأس ساعت 11 صبح به افراد و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
– زمان تحویل اسناد و فرم شرکت در مناقصه مورخ 99/05/07 و آخرین مهلت دریافت پاکات شرکت کنندگان مورخ 99/05/13 می باشد.
– کلیه شرایط مناقصه، بر اساس موارد فرم شرکت در مناقصه می¬باشد.
– جلسه مناقصه در ساعت و تاریخ مذکور برگزار خواهد شد.
(ضمناً کلیه هزينه های مربوط به مناقصه مذکور به عهده برنده مناقصه مي باشد)
تلفن: 32328001-038 فاكس: 32328000-038

آگهي مناقصه نوبت سوم

 شركت شير وگوشت زاگرس شهركرد ( سهامی عام ) در نظر دارد فعالیت ذیل را جهت اجرا از طریق برگزاری مناقصه نوبت سوم  روز چهارشنبه مورخ 99/02/10 رأس ساعت 11 صبح به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

  • خرید سازه فلزی ( خرپا ) و اجرای آرماتوربندی و بتن­ریزی فونداسیون سالن گوساله دانی. (با مصالح )

– زمان تحویل اسناد و فرم شرکت در مناقصه مورخ 99/02/06 و آخرین مهلت دریافت پاکات شرکت کنندگان مورخ 99/02/09 می باشد.

– کلیه شرایط مناقصه، بر اساس موارد فرم شرکت در مناقصه می باشد.

– جلسه رأس ساعت 11 صبح روز چهار شنبه مورخ 10/02/99 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در شهركرد،كيلومتر 10 جاده سامان برگزار خواهد شد.

 (ضمناً هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد)

 

تلفن :  2-32328001-038          فاكس: 32328000-038

 

آگهي مزايده نوبت دوم فروش محصول خاکشیر

 شركت شير وگوشت زاگرس شهركرد ( سهامی عام ) در نظر دارد حدود پانزده تن محصول خاکشیر ( تولید شرکت ) را ازطریق برگزاري مزايده نوبت دوم در روز شنبه مورخ 99/02/13  رأس ساعت 13 بعدازظهر بفروش برساند.

علاقمندان مي توانند جهت ارائه قيمت حداكثر تا ساعت 13  بعدازظهر روز شنبه مورخ  99/02/13 به محل شركت، واقع در شهركرد، كيلومتر 10  جاده سامان حضور بهم رسانند. جلسه مزایده در ساعت و تاریخ مذکور برگزار خواهد شد.

( ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد. )

 تلفن :  2-32328001-038       فاكس: 32328000-038

                                      

آگهي مزايده فـروش دام

شركت شير وگوشت زاگرس شهركرد ( سهامی عام ) در نظر دارد تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی،تعدادی گاو آبستن، تعدادی تلیسه آبستن، تعدادی گوساله نر قطع شیر و تعدادی گوساله نر شیرخوار را ازطریق برگزاري مزايده روز شنبه مورخ 99/02/13  رأس ساعت 11 صبح بفروش برساند.

علاقمندان مي­توانند جهت ارائه قيمت حداكثر تا ساعت 11  صبح روز شنبه مورخ  99/02/13 به محل شركت، واقع در شهركرد، كيلومتر 10  جاده سامان حضور بهم رسانند. جلسه مزایده در ساعت و تاریخ مذکور برگزار خواهد شد.

( ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي­باشد. )

 تلفن:  2-32328001-038         فاكس:  32328000-038

 

آگهي مزايده فـروش دام   (فروردين 99)

شركت شير وگوشت زاگرس شهركرد ( سهامی عام ) در نظر دارد تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی،تعدادی گاو آبستن، تعدادی تلیسه آبستن، تعدادی گوساله نر قطع شیر و تعدادی گوساله نر شیرخوار را ازطریق برگزاري مزايده روز شنبه مورخ 99/1/23  رأس ساعت 11 صبح به­ فروش برساند.

علاقمندان مي­توانند جهت ارائه قيمت حداكثر تا ساعت 11  صبح روز شنبه مورخ  99/1/23 به محل شركت، واقع در شهركرد، كيلومتر 10  جاده سامان حضور بهم رسانند. جلسه مزایده رأس ساعت 11 تاریخ مذکور برگزار خواهد شد.

( ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي­باشد. )

 تلفن:  2-32328001-038         فاكس:  32328000-038

 

  آگهي مزايده فـروش دام   (اسفند ماه 98)

شركت شير وگوشت زاگرس شهركرد ( سهامی عام ) در نظر دارد تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی،تعدادی گاو آبستن، تعدادی گوساله نر قطع شیر و تعدادی گوساله نر شیرخوار را ازطریق برگزاري مزايده روز شنبه مورخ 10/12/98  به­ فروش برساند.

علاقمندان مي­توانند جهت بازديد و ارائه قيمت حداكثر تا ساعت 11  صبح روز شنبه مورخ  10/12/98 به محل شركت، واقع در شهركرد، كيلومتر 10  جاده سامان حضور بهم رسانند. جلسه مزایده رأس ساعت 11 تاریخ مذکور برگزار خواهد شد.

( ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي­باشد. )

 تلفن:  2-32328001-038         فاكس:  32328000-038

    آگهي مزايده فـروش دام (بهمن 98)

 شركت شير وگوشت زاگرس شهركرد ( سهامی عام ) در نظر دارد تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی،تعدادی تلیسه غیر آبستن داشتی،تعدادی گوساله نر قطع شیر و تعدادی گوساله نر شیرخوار را ازطریق برگزاري مزايده روز شنبه مورخ 12/11/98 بفروش برساند.

علاقمندان مي­توانند جهت بازديد و ارائه قيمت حداكثر تا ساعت 11  صبح روز شنبه مورخ  12/11/98 به محل شركت، واقع در شهركرد، كيلومتر 10  جاده سامان حضور بهم رسانند. جلسه مزایده در ساعت 11 تاریخ مذکور برگزار خواهد شد.

( ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي­باشد. )

 تلفن:  2-32328001-038         فاكس:  32328000-038

آگهي مزايده فـروش ضایعات آهن آلات ( بهمن 98)

 شركت شير وگوشت زاگرس شهركرد ( سهامی عام ) در نظر دارد مقدار تقریبی هشت تن ضایعات آهن آلات را ازطریق برگزاري مزايده روز شنبه مورخ 12/11/98 رأس ساعت 14 بعدازظهر بفروش برساند.

علاقمندان مي­توانند جهت بازديد و ارائه قيمت حداكثر تا ساعت 13  بعدازظهر روز شنبه مورخ  12/11/98 به محل شركت، واقع در شهركرد، كيلومتر 10  جاده سامان حضور بهم رسانند. جلسه مزایده در ساعت 14 تاریخ مذکور برگزار خواهد شد.

( ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي­باشد. )

 تلفن:  2-32328001-038         فاكس:  32328000-038