آگهی مزایده عمومی فروش ماشین آلات

شركت شير وگوشت زاگرس شهركرد ( سهامی عام ) در نظر دارد یک دستگاه تانکر استیل دو جداره ۲۵ تنی حمل شیرخام ، دو محور شاسی قرمز رنگ را از طریق برگزاري مزايده عمومی نوبت اول روز شنبه مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۲ رأس ساعت ۱۴ بعدازظهر به¬ فروش برساند.
– سپرده شرکت در مزایده مذکور ، مبلغ پانصد میلیون ریال می باشد
علاقمندان مي¬توانند جهت بازدید و دریافت فرم و اسناد مربوطه همان روز شنبه مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۲ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۳ بعدازظهر به محل شركت، واقع در شهركرد، كيلومتر ۱۰ جاده سامان مراجعه فرمایند. جلسه مزایده در ساعت و تاریخ مذکور برگزار خواهد شد و سایر شرایط و جزئیات ماشین آلات، در فرم و اسناد موجود می باشد.
(ضمناً کلیه هزينه¬های مربوط به مزایده مذکور بر عهده برنده مزايده مي¬باشد)
تلفن: ۳۲۳۲۸۰۰۱-۰۳۸ (داخلی ۳ بازرگانی) فاكس: ۳۲۳۲۸۰۰۰-۰۳۸
Zagros-shahrekord.ir