مزایده فروش دام

شركت شير وگوشت زاگرس شهركرد ( سهامی عام ) در نظر دارد دام¬های بشرح ذیل را از طریق برگزاري مزايده عمومی فروش دام روز شنبه مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۲ رأس ساعت ۱۱ صبح به¬ فروش برساند.
– تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی.
– تعدادی گاو آبستن داشتی.
-تعدادی تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی.
– تعدادی گوساله نر قطع شیر.
– تعدادی گوساله نر شیرخوار.
علاقمندان مي¬توانند جهت ارائه قيمت حداكثر تا ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۲ به محل شركت، واقع در شهركرد، كيلومتر ده جاده سامان حضور بهم رسانند. سپرده شرکت در مزایده بابت هر رأس گاوغیرآبستن کشتارگاهی، گاو آبستن داشتی و تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی مبلغ پنجاه میلیون ریال و بابت هر رأس گوساله نر قطع شیر و گوساله نر شیرخوار مبلغ بیست میلیون ریال می باشد و سایر شرایط در اسناد و فرم شرکت در مزایده دام موجود می باشد.
(ضمناً کلیه هزينه¬های مربوط به مزایده مذکور بر عهده برنده مزايده مي¬باشد)
تلفن: ۳۲۳۲۸۰۰۱-۰۳۸ -داخلی ۳(بازرگانی) فاكس: ۳۲۳۲۸۰۰۰-۰۳۸
Zagros-shahrekord.ir