اشتغال و کار آفرینی

شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد (سهامي عام)  ، توانسته در سال ۹۵ وارد بازار سرمايه فرابورس گردد. درضمن اين مجموعه زمينه اشتغال براي ۱۷۰ نفر بطور مستقيم و بيش از ۵۰۰ نفر بطور غيرمستقيم فراهم نموده است.