اهدای جوایز مسابقه مقاله نویسی با موضوع حجاب و عفاف-بهمن ۱۴۰۱

اهدای جوایز مسابقه مقاله نویسی با موضوع حجاب و عفاف ویژه فرزندان پرسنل شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد