معرفی اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

اشخاص حقوقی اشخاص حقیقی سمت نوع عضویت مدرک تحصیلی عضویت در هیات مدیره سایر شرکت های بورسی عضویت در کمیته سایر شرکت های بورسی تصویر
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی الهام كاظمي اسفه رئیس هئیت مدیره غیر موظف فوق لیسانس ندارد ندارد الهام كاظمي اسفه
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس داود اكبري چالشتري نائب رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل موظف لیسانس ندارد ندارد
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا محمد کاظم اسفه عضو هیئت مدیره و مدیر مالی موظف فوق لیسانس ندارد ندارد
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان حسن ونایی طجر عضو هیئت مدیره غیر موظف لیسانس ندارد ندارد
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس اباذر زلفی عضو هیئت مدیره غیر موظف فوق لیسانس ندارد ندارد

حقوق و مزایای مدیران اصلی

حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي موظف هيات مديره شركتشير و گوشت زاگرس شهركرد، با رعايت الزامات قانوني و در
چارچوب ضوابط مشخص و مصوب پس از تصويب هيات مديره
هلدينگ و ابلاغ آن به اين شركت، پرداختگرديدهوتوسط
اعضاي هيات مديره ،
جهت ارائهبه بازرس قانوني شركتتاييدميگردد.