مبارزه با پولشویی

سیاست های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد(سهامی عام)

هدف

امروزه یکی از معضلات و در عین حال پنهان ترین جرایمی که اقتصاد و بهتبع آن اجتماع را نشانه گرفته، جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده که هدف شرکت اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کلیه سطوح شرکت (مدیران و کارکنان) وحصول اطمینان از عدم استفاده از محصولات و خدمات شرکت در جهت تطهیر عواید حاصل از اقدامات مجرمانه و حفظ آگاهی تمام کارکنان از تعهدات آنها در قبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

در همین راستا به منظور پیشگیری و مقابله با جرم پولشویی و همچنین جلوگیری از تامین مالی تروریسم و فرآهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ / ۱۱ / ۱۳۸۶ ؛و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۴ / ۰۹ / ۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن و نیز آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ، سیاستهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم این شرکت به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱ .شناسایی ارباب رجوع بر اساس اسناد معتبر و تطبیق با سازمان های ذیربط

۲ .نظارت مستمر درمورد ارباب رجوع درمعرض ریسک بیشتر

۳ .پایش مستمر فهرست ابلاغی از سوی مرکز اطلاعات مالی

۴ .گزارش دهی معاملات مشکوک به واحد اطلاعات مالی

۵ .آموزش های عمومی برای کلیه کارکنان و آموزش های تخصصی برای کارکنان حوزه های تخصصی و نیز ثبت و نگهداری سوابق

آموزشی کارکنان

۶ .کنترل داخلی مبتنی بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

۷ .حفظ و نگهداری اطلاعات مشتریان و پیشگیری از افشا و استفاده غیرمجاز از آن ها

۸ .عدم انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی نام

۹ .اخذ تعهد به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی

۱۰ .دقت و مراقبت از افراد و موسساتی که نام آنها درفهرست جرایم تروریستی یا مرتبط با پولشویی قراردارد

۱۱ .اخذتعهد از ارباب رجوع درخصوص رعایت مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی

۱۲ .ایجاد محل مناسبی در فرم های مورد استفاده و همچنین نرم افزارهای شرکت برای درج یکی از شماره های شناسایی معتبر

۱۳ .اتخاذ تدابیرلازم برای نگه داری و پردازش مناسب اطلاعات

۱۴ .ارائه هرگونه خدمات پس از شناسایی کامل ارباب رجوع و ثبت تطبیقی مشخصات هویتی با مدارک و مستندات هویتی

۱۵ . پیاده سازی رویه های شناسایی ارباب رجوع در شرکت مطابق ماده ۷۵ آیین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران مبنی بر شناسایی ارباب

رجوع قبلی ، نسبت به بروز رسانی و تکمیل مدارک و اطلاعات ارباب رجوع قبلی بوده و در مواردی که ارباب رجوع همکاری لازم را درجهت ارائه مدرک شناسایی ننماید یا اقدام به ارائه اطلاعات غیر واقعی کند ، کارکنان از ارائه هر گونه خدمات به چنین ارباب رجوعی امتناع می نمایند .

الف(شناسایی اولیه : منظور از شناسایی اولیه ، تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی است . کارکنان شرکت به هنگام ارائه خدمات ملزم به شناسایی اولیه ارباب رجوع هستند.

ب(شناسایی کامل : شناسایی دقیق ارباب رجوع شامل وضعیت شغلی ، رشته فعالیت (مشمول مدیران در خصوص اشخاص حقوقی ) ، درآمد ، تحصیالت ، نشانی دقیق محل سکونت ، نشانی محل کار و برآوردی از سطح مراودات مالی ارباب رجوع و … را شامل می شود .

۱۶ .تمامی کارکنان شرکت موظفند درصورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم نسبت به ارائه گزارش مزبور بر اساس قانون مبارزه با پولشویی ، آیین نامه اجرایی آن و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اقدام نمایند. این گزارش ها به طور محرمانه و به منظور انجام بررسی های تخصصی به اداره مبارزه با پولشویی ارسال و پس از بررسی های الزم و در صورت تشخیص وجود روابط مشکوک ، مراتب به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گزارش میگردد .

 

۱۷ .در صورت نیاز و افزایش تعدد ارباب رجوع و میزان در معرض خطر بودن شرکت ،نرم افزار مبارزه با پولشویی پیاده سازی و تراکنش های مشکوک ارباب رجوع را مورد کنترل قرار میدهد

۱۸ .واحد مبارزه با پولشویی شرکت ضمن نظارت و پایش مستمر بر روابط مشکوک حسابها ، نسبت به انجام موارد ذیل اقدام می نماید:

بررسی گزارشات سالانه

مراقبت از اشخاص مظنون

انجام بازرسی های دوره ایی به صورت side-Off و side-On جهت کنترل نحوه پیاده سازی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

۱۸ . کارکنان شرکت موظف هستند گزارش وجوه نقد بیش از سقف مقرر را به واحد مبارزه با پولشویی گزارش نمایند و اداره مبارزه با  پولشویی پس از تجمیع گزارشات دریافتی ، مراتب را به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران ارسال می نماید.

۱۹ .رویکرد ریسک محور در مبارزه با پولشویی

در این رویکرد ، شرکت موظف است پس از شناسایی کامل ارباب رجوع از طریق اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان خود و پیاده سازی برنامه های موثرشناسایی ارباب رجوع و اخذ اطلاعاتی درزمینه هدف مشتری از برقراری ارتباط با شرکت ،زمینه های اصلی فعالیت ، وضعیت مالی، پیشینه ارباب رجوع ، نوع خدمات و محصولاتی که استفاده می کند ، محل استقرار ، کانالهایی که خدمات و محصولات به مشتری تحویل داده می شود و … رابطه تجاری با آنان برقرارنماید .

۲۰ .شرکت ، تمامی سوابق و مدارک دریافت شده در فرآیندشناسایی کافی مشتریان و همچنین پرونده های مربوط به حسابها و روابط کاری را برای حداقل ۵ سال پس از پایان رابطه کاری یا پس از تاریخ انجام یک معامله موردی ، نگهداری می نماید.

۲۱ .شرکت ، تمهیدات لازم جهت برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان خود را فراهم می نماید . این دوره ها درجهت آشنایی با قانون ، آئین نامه و دستورالعملهای مربوط ، نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشا مجرمانه وجوه می باشد .

در این زمینه تمام پرسنل شرکت آموزش های لازم را درخصوص چگونگی احراز هویت مشتریان ، کنترل ضرایب امنیتی مستندات هویتی (کارت ملی ، شناسنامه و گذرنامه ایرانی و خارجی) و نحوه تطبیق اطلاعات مربوطه با سازمان های ذیربط مانند ثبت احوال ، ثبت شرکتها و … را سپری نموده اند .

در پایان با توجه به تدوین رویه ها ، سیاستها و بخشنامه های مدون ، امیدواریم بابهره مندی از نیروهای متخصص و توانمند شرکت ،اقدامات لازم را در جهت کاهش ریسک پولشویی و شفاف سازی روابط مالی و ارتقای عملکرد شرکت ، ارباب رجوع و سهام داران به عمل آورده باشیم.