بیانیه چشم انداز

دستیابی به جایگاه برترین شرکت دامپروری و کشاورزی  ، در زمینه تولید شیر و بادام  در  سطح کشور با افق زمانی پنج ساله