تولید گوشت

شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد (سهامي عام)  استان چهارمحال و بختياري با ظرفيت پنج هزار رأس دام هلشتاين ،توانسته است ۹۰ درصد فعالیت خود را به پرورش گاو شیری اختصاص دهد و علاوه بر آن سالانه  ۱۵۰۰ رأس دام نر پرواري و ۳۰۰ تن گوشت قرمز  تولید نماید.