درگاه شکایات

در شرکت شیر و گوشت زاگرس شکایات و انتقادات مطرح شده در اسرع وقت در کمیته تحلیل شکایات بررسی و پاسخ در خور به ارائه کننده داده خواهد شد