استراتژی

استراتژی های اصلی سازمان 

۱– افزایش میزان مشارکت ، خلاقیت و  سطح دانشی کارکنان

۲- افزایش رضایتمندی مشتریان

۳-استقرار سیستم ها و روش های مدیریتی متناسب با صنعت دامپروری و کشاورزی

۴- بهبود مستمر فرایندهای سازمان

۵- مدیریت هدفمند منابع مالی

۶- ارتقاء بهره وری در بخش دامپروری و کشاورزی از طریق بهبود راندمان و کیفیت محصولات

۷- بهبود الگوی کشت و تبدیل اراضی زراعی به باغی بویژه بادام

۸- بهبود سیستم ایمنی و بهداشت در سطح شرکت

۹- مدیریت ریسک و تبدیل تهدید به فرصت