مناقصه نوبت دوم پیمانکار تامین نیروی انسانی جهت دامپروری و زراعت

شركت شير وگوشت زاگرس شهركرد ( سهامی عام ) در نظر دارد تأمین نیروی انسانی جهت دامپروری و زراعت خود را بر اساس برگزاری مناقصه عمومی نوبت دوم به پیمانکاران و یا شرکت های دارای شرایط لازم در روز شنبه مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۲ رأس ساعت ۱۵ بعدازظهر، واگذار نماید.
زمان ارائه و فروش فرم و اسناد مناقصه از روز پنج شنبه مورخ ۱۰/۰۱/۱۴۰۲ شروع و آخرین مهلت تحویل اسناد به شرکت، پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۲ می باشد. مناقصه در ساعت و تاریخ مذکور در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس شهرکرد کیلومتر ۱۰ جاده سامان برگزار می¬گردد.
لازم به ذکر است سپرده شرکت در مناقصه، مبلغ پانصد میلیون ریال می باشد که جزئیات و سایر شرایط مناقصه در اسناد شرکت در مناقصه موجود می باشد.
(ضمناً کلیه هزينه¬های مربوط به مناقصه مذکور بر عهده برنده مناقصه مي¬باشد)
تلفن: ۳۲۳۲۸۰۰۱-۰۳۸ داخلی ۴ ( واحد منابع انسانی)- فاكس: ۳۲۳۲۸۰۰۰-۰۳
Zagros-shahrekord.ir