آگهي مناقصه نوبت دوم پیمانکاری حمل شیـر خام تاریخ مناقصه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

مناقصه حمل شیـر خام

جهت مشاهده کلیک کنید